Accesso alla lingua

TRADUZIONI IN LINGUA DEL SITO

Se utilizzi un desktop o un laptop e desideri tradurre il contenuto del sito Web in una lingua diversa, sono disponibili le istruzioni su come cambiare la lingua preferita.

Indicazioni per la traduzione di siti

 

Español | 中文 Русскийאידישবাংলা한국어Kreyòl ayisyenEnglishالنننِناناناPolski | francese | י اردو

Inglese

La politica di accesso linguistico dello Stato di New York prevede che le agenzie esecutive dello Stato che forniscono servizi pubblici diretti offrano servizi di interpretariato nella lingua richiesta e forniscano moduli e documenti importanti almeno nelle prime 12 lingue più comunemente parlate nello Stato di New York, oltre all'inglese. Questo aiuta lo Stato a superare le barriere linguistiche ai servizi e ai programmi pubblici per le persone con limitata conoscenza dell'inglese. Al momento, le prime dodici lingue sono: Spagnolo, cinese, russo, yiddish, bengalese, coreano, creolo haitiano, italiano, arabo, polacco, francese e urdu.

Diritto di presentare un reclamo per l'accesso alla lingua

Se ritenete che non vi abbiamo fornito un servizio di interpretariato adeguato o che vi abbiamo negato un documento tradotto, compilate il nostro modulo di reclamo per fornirci il vostro feedback.

Le informazioni fornite in questo modulo di reclamo contribuiranno a migliorare i servizi di accesso linguistico dello Stato. Questo modulo vi chiede di fornire le vostre informazioni di contatto in modo da potervi informare su ciò che stiamo facendo per rispondere al vostro reclamo. Tutte le informazioni personali contenute nel reclamo saranno mantenute riservate.

Modulo di reclamo per l'accesso

Se preferite scaricare, stampare, compilare e inviarci il modulo di reclamo per l'accesso alla lingua, cliccate qui sotto.

PDF - Modulo di reclamo per l'accesso alla lingua


spagnolo — Español

La politica di accesso ad altri idiomi dello Stato di Nueva York esige che le agenzie statali esecutive che prestano servizi pubblici diretti offrano servizi di interpretariato nell'idioma richiesto e forniscano i moduli e i documenti importanti in almeno i 12 idiomi più parlati nello Stato di Nueva York, oltre all'inglese. Questo aiuta lo Stato a superare le barriere linguistiche dei servizi e dei programmi pubblici per le persone con un dominio limitato dell'inglese. Al momento, i due idiomi principali sono i seguenti: español, chino, ruso, yidis, bengalí, coreano, criollo haitiano, italiano, árabe, polaco, francés e urdu.

Diritto di presentare una richiesta di accesso ad altri idiomi

Se ritenete che non vi abbiamo fornito un servizio di interpretariato adeguato o se vi abbiamo negato un documento tradotto, compilate il nostro formulario di reclamo per comunicarci la vostra opinione.

Le informazioni fornite in questo formulario de queja aiuteranno a migliorare i servizi di accesso ad altri idiomi dello Stato. In questo formulario le chiediamo di fornirci i suoi dati di contatto per poterla informare su ciò che stiamo facendo per rispondere alla sua richiesta. Toda la información personal incluida en su queja será confidencial.

Formulario di domande sull'accesso ad altri idiomi

Se preferite scaricare, imprimere, completare e inviare il nostro formulario di domande sull'accesso ad altri idiomi, fate clic qui.

PDF - Formulario di domande sull'accesso ad altri idiomi


Cinese —

根據紐約州語言准入政策,直接服務公眾的州內行政機構必須提供相關語言的口譯服務,重要表格和檔案則必須至少提供除英語之外的紐約州內 12 種最常用語言服務。此項措施有助紐約州克服語言障礙,為英語水平有限的人群提供公共服務和計畫。現時,排名前十二位的語言是:西班牙語、中文、俄語、意地緒語、孟加拉語、韓語、海地克里奧爾語、義大利語、阿拉伯語、波蘭語、發育和烏爾都語。

語言准入投訴權利 

若您認為我們沒有為您提供妥當的翻譯服務或拒絕為您提供翻譯文件,則請填寫 若您認為我們沒有為您提供妥當的翻譯服務或拒絕為您提供翻譯文件 投訴表 ,提供回饋。

您在本投訴表中提供的資料將有助於改善州內的語言准入服務。填寫表格時您需要提供聯繫資料,以便我們告知我們將如何處理您的投訴。您在投訴表中所提供的所有個人資料將會保密處理。

語言准入投訴表

若您希望下載、列印、填寫並返回 若您希望下載 語言准入投訴表請點選下方網址。

PDF - 語言准入投訴表


russo - Руский

Политика языковой поддержки штата Нью-Йорк обязывает все органы исполнительной власти штата, оказывающие прямые общественные услуги, предлагать услуги устного перевода для запрошенного языка и предоставлять важные формы и документы как минимум на 12 основных языках (помимо английского), наиболе распространенных в штате Нью-Йорк. Это помогает штату преодолевать языковой барьер при предоставлени услуг и программ лицам, имеющим ограниченный уровень владения английским языком. На данный момент наиболее распространены следующие двенадцать языков: испанский, китайский, русский, идиш, бенгальский, корейский, гаитянский креольский, итальянский, арабский, польский, французский и урду.

Право подать жалобу на языковую поддержку

Если вы считаете, что вам не были предоставлены достаточные услуги перевода или что вам было отказано в получени имеющегося переведенного документа, заполните нашу форме жалобы для собщения вашего отзыва.

Информация, предоставленная вами в форме жалобы , поможет улучшить услуги языковой подержки в штате. В этой форме вам предлагается предоставить вашу контактную информацию, чтобы мы могли собщить вам, что сделано в ответ на вашу жалобу. Все персональные данные, указанные в вашей жалобе, считаются конфиденциальными.

Форма жалобы на языковую поддержку

Если вы хотите загрузить, распечатать, заполнить и отправить нам форму жалобы на языковую поддержку, нажмите внизу.

PDF - Форма жалобы на языковую поддержку


יייִדיש - Yiddish

ניו יארק סטעיט'ס שפראך צוגענגליכקייט פּאליסי פארלאנגט פון עקזעקיוטיוו סטעיט אגענטורן וועלכע שטעלן צו דירעקטע סערוויסעס פארן פובליק צו אפפערן דאלמעטשער סערוויסעס אין דעם פארלאנגטן שפראך, און צוצושטעלן וויכטיגע בויגנס און דאקומענטן אין צום ווייניגסטנס די 12 מערסט-גערעדטע שפראכן אין ניו יארק סטעיט, אין צוגאב צו ענגליש. דאס העלפט פאר דעם סטעיט איבערצוקומען דעם שפראך פארהאלטונגס-צוים פאר פובליק סערוויסעס און פראגראמען פאר מענטשן מיט באגרעניצטע קענטעניס פון ענגליש. אין דעם צייט זענען די צוועלף מערסט-גערעדטע שפראכן: ספאניש, כינעזיש, רוסיש, אידיש, בענגאלי, קארעאניש, העישען-קרעיאל, איטאליעניש, אראביש, פויליש, פראנצױזיש און אורדו.

ווו

אויב שפירט איר אז מיר האבן איך נישט צוגעשטעלט פאסיגע איבערזעצונג סערוויסעס, אדער איר זענט אפגעזאגט געווארן פון האבן איבערגעזעצטע דאקומענטן צוגעשטעלט פאר אייך, ביטע פולט אויס אונזער איינקלאג פארם אונז צו געבן אייער מיינונג.

די אינפארמאציע וואס איר גיבט אריין אויף דעם איינקלאג פארם וועט העלפן פארבעסערן די סטעיט'ס שפראך-צוגענגליכקייט סערוויסעס. דער פארם בעט פון אייך צוצושטעלן אייער קאנטאקט אינפארמאציע כדי מיר זאלן אייך קענען מודיע זיין וואס מיר טוען אויף זיך אפצורופן צו אייער איינקלאג. אלע פערזענליכע אינפארמאציע וואס איר גיבט אריין אין אייער איינקלאג וועט גאהאלטן ווערן קאנפידענציעל.

אויב ווילט איר בעסער דאונלאד'ען, ארויסדרוקן, אויספולן, און צוריקשיקן צו אונז אייער שפראך-צוגענגליכקייט איינקלאג פארם, ביטע דרוקט אונטן.

PDF - שפראך-צוגענגליכקייט אינקלאג פארם


bengalese -

নিউ ইয়র্ক স্টেটের ভাষার অ্যাক্সেস নীতি অনুযায়ী, সরাসরি সরকারি পরিষেবা প্রদান করে, স্টেটের এরকম নির্বাহী এজেন্সিগুলিকে অনুরোধকৃত ভাষাতে অনুবাদ পরিষেবাগুলি প্রদান করতে হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম ও কাগজপত্রগুলিকে নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইংরেজি ছাড়াও 12টি সবচেয়ে বেশি বলা ভাষাতে প্রদান করতে হয়। এটি স্টেটকে সীমিত ইংরেজির দক্ষতা থাকা ব্যক্তিদের কাছে সরকারি পরিষেবা ও কর্মসূচিগুলির ক্ষেত্রে হওয়া বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। এই মুহূর্তে, শীর্ষ বারোটি ভাষা হল: স্প্যানিশ, চীনা, রাশিয়ান, ইদ্দিস, বাংলা, কোরিয়ান, হাইতিয়ান ক্রেওলি, ইটালিয়ান, আরবি, পোলিশ, ফ্রেঞ্চ এবং উর্দু।

একটি ভাষার অ্যাক্সেস সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দেওয়ার অধিকার

আপনি যদি মনে করেন যে, আপনাকে পর্যাপ্ত অনুবাদ পরিষেবা প্রদান করা হয়নি বা আপনাকে একটি উপলব্ধ অনুবাদকৃত নথি দিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, অনুগ্রহ করে, আমাদেরকে আপনার মতামত প্রদানের জন্য আমাদের অভিযোগ ফর্মটি পূরণ করুন।

আপনি এই অভিযোগ ফর্মে যে তথ্য প্রদান করবেন, তা স্টেটের ভাষার অ্যাক্সেস পরিষেবাগুলির উন্নতি করতে সহায়তা করবে। এই ফর্মে আপনার সাথে যোগাযোগের তথ্য চাওয়া হবে, যাতে আমরা আপনার অভিযোগে সাড়া দিতে কি করেছি তা আপনাকে জানাতে পারি। আপনার অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা হবে।

ভাষার অ্যাক্সেস সংক্রান্ত অভিযোগ ফর্ম

আপনি যদি আমাদের ভাষার অ্যাক্সেস সংক্রান্ত অভিযোগ ফর্মটি ডাউনলোড, প্রিন্ট, পূরণ করতে চান ও আমাদের কাছে পাঠাতে চান, অনুগ্রহ করে, নিচে ক্লিক করুন।

PDF - বাংলায় অ্যাক্সেস সংক্রান্ত অভিযোগ ফর্ম


Coreano -

뉴욕주의 언어 접근 정책은 직접적인 공공 서비스를 제공하는 주정부 기관이 요청한 언어로 통역 서비스를 제공하고 중요한 양식과 문서를 영어 외에 뉴욕주에서 가장 일반적으로 사용되는 상위 12개 언어로 제공하도록 요구합니다. 이는 주 정부가 영어 능력이 제한된 개인들을 위해 공공 서비스와 프로그램에 대한 언어 장벽을 극복하는 데 도움이 됩니다. 현재 상위 12개 언어는 다음과 같습니다. 스페인어, 중국어, 러시아어, 이디시어, 벵골어, 한국어, 아이티 크리올어, 이탈리아어, 아랍어, 폴란드어, 프랑스어, 우르두어

언어 접근 불만 제기 권한

우리가 귀하에게 적절한 통역 서비스를 제공하지 않았거나 사용 가능한 번역 문서를 거부했다고 생각될 경우, 불만 제기 양식 을 작성하여 의견을 보내주시기 바랍니다.

귀하께서 이 귀하께서 불만 제기 양식양식 에 공한 정보는 주 정부의 언어 접근 서비스를 개선하는 데 도움이 됩니. 이 양식에는 귀하의 연락처 정보를 제공하도록 요청되어 있습니다. 이 연락처 정보를 기입하셔야만 불만 사항에 대응하기 위해 우리가 하고 있는 일이 무엇인지 알려드릴 수 있습니다. 이 불만 제기 양식에 포함된 모든 개인 정보는 기밀로 유지됩니다.

언어 접근성 불만 제기 양식

언어 접근성 불만 제기 양식을 다운로드, 인쇄하거나 작성하여 저희에게 다시 전송하는 것을 원할 경우, 다음을 클릭해 주십시오.

PDF - 언어 접근성 불만 제기 양식


Creolo haitiano - Kreyòl Ayisyen

Règleman pou aksè lengwistik nan Eta New York egzije ajans Egzekitif Eta a ki bay sèvis piblik dirèk yo pou yo ofri sèvis entèpretasyon nan lang yo mande a e pou yo bay dokiman ak fòm ki enpòtan yo nan omwen douz (12) lang prensipal ke yo pale anpil nan Eta New York la, anplis de lang Anglè a. Sa ede Eta a kontoune baryè lengwistik la nan sèvis piblik ak nan pwogram pou moun ki genyen gen Konpetans Limite nan lang Anglè. Douz (12) lang prensipal yo, nan moman an, se: Panyòl, Chinwa, Ris, Yidish, Bengali, Koreyen, Kreyòl Ayisyen, Italyen, Arab, Polonè, Fransè, ak Oudou.

Dwa pou Depoze yon Plent pou Aksè Lengwistik

Si w panse ke nou pat ofri w yon sèvis entèpretasyon ki kòrèk oswa nou te refize w aksè a yon dokiman tradui ki disponib, tanpri ranpli fòmilè plent nou an pou ba nou opinyon w.

Enfòmasyon ou bay nan fòmilè plent sa a pral ede nou amelyore sèvis aksè lengwistik Eta a. Nan fòmilè sa a, yo mande w pou bay enfòmasyon sou kijan yo ka kontakte w nan lide pou nou ka enfòme w sou kisa n ap fè pou n pote solisyon a plent ou an. Tout enfòmasyon pèsonèl ki enkli nan plent ou an ap rete konfidansyèl.

Fòmilè Plent pou Aksè Lengwistik

Si preferisce telechaje, enprime, ranpli epi voye fòmilè plent pou aksè lengwistik la tounen ba nou tanpri klike anba a.

PDF - Fòmilè Plent pou Aksè Lengwistik


italiano — English

La politica in materia di accessibilità linguistica dello Stato di New York richiede di appoggiarci ad agenzie che s'interfaccino con gli utenti per offrire servizi di interpretariato nelle diverse lingue e per la traduzione di documenti importanti almeno nelle prime 12 lingue - inglese a parte - più diffuse nello Stato. Ciò consente allo Stato di superare le barriere linguistiche nei servizi pubblici e nei programmi per persone che hanno scarsa conoscenza della lingua inglese. Attualmente, le prime dodici lingue sono: spagnolo, cinese, russo, yiddish, bengali, coreano, creolo haitiano, italiano, arabo, polacco, francese e urdu.

Diritto di presentare un reclamo in merito all'accessibilità linguistica:

Chi ritiene di non aver avuto a disposizione adeguati servizi di interpretariato o che gli sia stata negata la disponibilità di avere documenti tradotti, può compilare il nostro modulo di reclamo in modo da fornirci un riscontro.

Le informazioni fornite nel presente modulo di reclamo consentiranno di migliorare i servizi di accessibilità linguistica dello Stato. Nel modulo viene richiesto di indicare i dati di contatto in modo che possiamo informare gli utenti su ciò che stiamo facendo per rispondere al reclamo. Tutte le informazioni personali contenute nel reclamo saranno trattate con riservatezza.

Modulo di reclamo sull'accessibilità linguistica

Chi preferisce scaricare, stampare, compilare e rispedirci il nostro modulo di reclamo sull'accessibilità linguistica può fare clic qui sotto.

PDF - Modulo di reclamo sull'accessibilità linguistica


العَرَبِي - Arabo

الفورية باللغة المطلوبة وتقديم نماذج وثائق مهمة على الأقل بالـ١٢ لغة الأكثر شيوعًا في ولاية نيويورك، بالإضافة إلى الغة الإنجليزية. ويساعد هذا الولاية في التغلب على العقبات الخاصة باللغة في أثناء تقديم الخدمات والبرامج العامة إلى الأشخاص الذين لا تقنون اللغة الإنجليزية. في الوقت الراهن، فإن أهم اثنتي عشرة لغة هي: الإسبانية والروسية واليديشية والبنغالية والكورية والكرية والكريولية الإيطالية والإيطية والبولندية والفرنسية والأردية.

الالالالالال

إذا كنت تشعر بأننا لم نوفر لك خدمات الترجمة الشفهية الملائمة أو رفضنا أن نقدم لك وثيقة مترجمة متاحة، يرجى إكمال نموذج الشكوى لتقديم ملاحظاتك لنا.

إن المعلومات التي تقدمها في نموذج الشكوى هذا ستساعد في تحسين خدمات الوصول إلى اللغة لدى الولاية. يطلب منك هذا النموذج تقديم معلومات الاتصال الخاصة بك حتى نتمكن من إخطارك بما قوم به لرد على شكواك. ستظل جميع المعلومات الشخصية الواردة في شكواك سرية.

نا

إذا كنت تفضِّل تنزيل نموذج تقديم شكوى بشأن الوصول إلى الغة، وطباعته، وإكماله، وإرساله مرة أخرى لنا، يرجى النقر أدناه.

PDF - نموذج تقديم شكوى بشأن الوصول إلى اللغة


polacco - Polski

Polityka dostępu do usług językowych stanu Nowy Jork wymaga, aby agencje wykonawcze Stanu, które świadczą bezpośrednie usługi publiczne, oferowały usługi tłumaczeń ustnych w zamówionym języku oraz dostarczały ważne formularze i dokumenty w co najmniej 12 najczęściej używanych w stanie Nowy Jork językach, nie licząc języka angielskiego. Pomaga to władzom Stanu pokonywać bariery językowe w dostępie do usług i programów publicznych dla osób o ograniczonej znajomości języka angielskiego. Obecnie w pierwszej dwunastce języków znajdują się następujące języki: hiszpański, chiński, rosyjski, jidysz, bengalski, koreański, kreolski haitański, włoski, arabski, polski, francuski i urdu.

Prawo do złożenia skargi w sprawie dostępu do języka

Jeśli uważasz, że nie zapewniliśmy Ci odpowiednich usług tłumaczeniowych lub odmówiliśmy udostępnienia przetłumaczonego dokumentu, wypełnij nasz formularz zażalenia , aby przekazać nam swoją opinię.

Informacje podane w tym formularzu zażalenia pomogą ulepszyć stanowe usługi dostępu do języka. In questo caso, è necessario informare i nostri clienti su quanto avviene in questi giorni. Wszystkie dane osobowe zawarte w Twoim zażaleniu będą traktowane jako poufne.

Formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych

I nostri clienti sono in grado di fornire informazioni su pobrać, wydrukować, wypełnić e odesłać per nas nasz formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych, kliknij poniżej.

PDF - Formulario per l'acquisto di prodotti e servizi per l'agricoltura e l'allevamento di bestiame.


Francese - français

La politica di accesso linguistico dello Stato di New York esige che le agenzie esecutive dello Stato che forniscono servizi pubblici diretti offrano servizi di interpretazione nella lingua richiesta e forniscano formulari e documenti importanti in almeno una delle 12 lingue più comunemente parlate nello Stato di New York, oltre all'inglese. Ciò aiuta lo Stato a superare le barriere linguistiche dei programmi e dei servizi pubblici che incontrano le persone con capacità limitate in inglese. Per il momento, le due lingue principali sono: L'espagnol, il chinois, il russe, lo yiddish, il bengalese, il coréen, il créole haïtien, l'italien, l'arabe, il polonais, il français e l'ourdou.

Droit à déposer une réclamation d'accès linguistique

Se avete l'impressione che non abbiamo fornito i servizi di traduzione appropriati o che abbiamo rifiutato un documento tradotto disponibile, compilate il sito formula di reclamo , affinché possiate fornirci i vostri commenti.

Le informazioni fornite in questo formulario di dichiarazione , contribuiscono a migliorare i servizi di accesso linguistico dello Stato. Con questo modulo vi chiediamo di fornirci le vostre coordinate affinché possiamo informarvi su ciò che facciamo per rispondere alla vostra denuncia. L'intégralité des renseignements personnels inclus dans votre réclamation sera maintenue confidentielle.

Formula di dichiarazione di accesso linguistico

Se desiderate scaricare, imprimere, sostituire e rinviare il nostro formulario di rivendicazione dell'accesso linguistico, cliccate qui.

PDF - Formula di dichiarazione di accesso linguistico


י اردو - Urdu

נنیو یارک اسٹیٹ کی زبان تک رسائی کی پالیسی ایگزیکٹیو اسٹیٹ ایجنسیوں سے درکار کرتی ہے کہ درخواست کردہ زبان میں ترجمے کی خدمات فراہم کرنے کے لیے براہ راست عوامی خدمات مہیا کریں اور اہم فارم اور دستاویزات انگریزی کے علاوہ نیو یارک اسٹیٹ کم از کم 12 سب سے عام بولی جانے والی زبانوں میں فراہم کریں۔ اس سے اسٹیٹ کو انگریزی زبان کی محدود قابلیت رکھنے والے لوگوں کے لیے عوامی خدمات اور پروگراموں کی راہ میں حائل زبان کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس وقت، چوٹی کی بارہ زبانیں یہ ہیں: ہسپانوی، چینی، روسی، یِدش، بنگالی، کوریائی، ہیٹی کریول، اطالوی، عربی، پولش، فرانسی اور اردو۔

زبان تک رسائی کی شکایت درج کروانے کا حق

اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے آپ کو ترجمے کی موزوں خدمات فراہم نہیں کیں یا آپ کو کسی دستیاب ترجمہ شدہ دستاویز کی فراہمی سے انکار کیا ہے تو براہ مہربانی ہم تک اپنی رائے پہنچانے کے لیے ہمارا ہے شکایتی فارم رائے پُر کریں۔

اس شکایتی فارم میں آپ کی فراہم کردہ معلومات اسٹیٹ کی زبان تک رسائی کی خدمات کو بہتر بنانے میں مددگار ہوں گی۔ یہ فارم آپ سے اپنی رابطے کی معلومات فراہم کرنا درکار کرتا ہے تاکہ ہم آپ کو مطلع کر سکیں کہ ہم آپ کی شکایت کے ازالے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی شکایت میں موجود تمام ذاتی معلومات

زبان تک رسائی کا شکایتی فارم

اگر آپ ہمارا زبان تک رسائی کا شکایتی فارم ڈائون لوڈ کرنے کے بعد پرنٹ اور پُر کر کے ہمیں واپس بھیجنے کو ترجیح دیتے ہیں تو براہ مہربانی نیچے کلک کریں۔

PDF - زبان تک رسائی کا شکایتی فارم

Piano di accesso alle lingue
Il piano di accesso linguistico OPWDD stabilisce un sistema per fornire alle persone con una conoscenza limitata della lingua inglese l'accesso ai programmi e alle attività delle agenzie, inclusi supporti e servizi.

«Chiamaci al numero 1-866-946-9733 per servizi di assistenza linguistica gratuiti.»
Come posso scoprire di più su Language Access?
Per saperne di più sulla legge sull'accesso alla lingua del NYS e su come questa imponga all'OPWDD di fornire servizi di accesso alla lingua.